Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Föreningen Enastående Föräldrar

Föreningen Enastående Föräldrar

Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för ensamstående föräldrar och våra barn. Vi  bor i Göteborg eller dess närhet, med vår lokal i Majorna. Föreningens bildades 1996 med målet att utgöra ett kontakt-, informations- och aktivitetscentrum.  Genom opinions-, information- och nätverksbildning vill vi förbättra villkoren för ensamstående föräldrar, och därmed för våra barn. Emellanåt är vi remissinstans för social- och justitiedepartementet.

barn-runt-i-varldenVår grundtanke är att de föräldrar som mår bra, också är bättre föräldrar. För att må bra behöver vi alla ett socialt sammanhang att få finnas och verka i. I gemenskap med andra ensamstående föräldrar kan vi och våra barn hitta både förståelse och stöd från andra i samma situation - och vänner för livet. Vi hjälps åt med att vara goda förebilder för våra barn.

Vi hjälps också åt med verksamheten i stort och smått, då vi inte har någon anställd.  Vår styrelse har ett stort stöd i samarbetet med ett antal grupper inom föreningen som rent praktiskt ordnar med våra aktiviteter, läger och träffar. Vi är en högst levande förening som växer och förändras genom det fina engagemang som medlemmarna tillsammans bidrar med.

Vi har årsmöte i mars samt anordnar ca 4 medlemsmöten per år, där vi gemensamt formar föreningen så som vi vill ha den. Då ordnar vi så klart med barnvakter. Vi avslutar oftast våra möten med en gemensamt fixad måltid/fest tillsammans med barnen.

Vad som är på gång mejlas ut i ca 6 Nyhetsbrev per år med ca 3-6 aktiviteter/månad. Ett Lägerutskick går ut i början av mars, med ca 8 läger per år. Se fliken: Läger & Aktiviteter.  Vi skickar även ut enstaka utskick med viktig information och upplysning från andra föreningar, myndigheter, nyheter som angår oss samt gratis kurser och teaterbesök som vi erbjuds mm. Vi har ett antal slutna Facebook grupper där diskussioner förs, tips förmedlas, barnvakter söks, urvuxet och leksaker byter ägare mm.

En del av Ensamstående föräldrars charm består i att vi inte är en homogen grupp. Vi har olika politiska och religiösa åsikter, olika intressen och livsstilar. Det ger oss ett större perspektiv på tillvaron. Men en sak har vi  tyvärr gemensamt – en dålig ekonomi. Föreningen försöker därför, utifrån sökta och beviljade bidrag, att subventionera deltagaravgifterna för våra aktiviteter och läger. Så att våra barn också ska få chansen att uppleva sådant som klasskompisarna brukar göra på sin fritid, och sedan berättar om i skolan. Vi har så klart aktiviteter för barn som inte börjat i skolan också.

Politiskt arbete

Föreningen är öppen för boföräldrar, alltså både mammor och pappor, men vi arbetar utifrån ett feministiskt synsätt. Vår utgångspunkt är att när samhället är jämställt i sin helhet kommer även föräldraskapet att bli det. Görs det i omvänd ordning förstärks de rådande maktpositionerna ytterligare.

Föreningen har varit remissinstans för social- och justitiedepartementet i frågor som rör barn. Det innebär att vi hade möjlighet att ta del av politiska utredningar och en chans att påverka i frågor som rör ensamstående föräldrar. I föreningen arbetar också en särskild politisk grupp som är öppen för alla.
Som exempel på frågor som vi tycker är viktiga kan följande nämnas:

Gemensam vårdnad
Gemensam vårdnad skall följas av gemensamt ansvar. Idag har de flesta separerade par juridisk gemensam vårdnad om barnen. Detta innebär i praktiken att alla juridiska handlingar ska skrivas på av båda vårdnadshavarna. I övrigt innebär det inte några skyldigheter vad gäller det vardagliga föräldraskapet. Detta medför att vårdnadsformen snarare blir en princip som tyvärr ofta används som maktmedel mellan föräldrar som inte har ett bra samarbete.

Vårdnadstvister
Kampen mellan könen skall inte föras i vårdnadstvister. När samhället i övrigt är jämställt kommer det automatiskt att bli det även vad gäller barnens situation. V årdnadstvister får aldrig handla om föräldrars rätt till barnet, utan om barnets rätt till en trygg och lugn barndom.

Underhåll
Underhållet skall vara minst 40% av vad ett barn kostar i genomsnitt på ett år. I denna kostnad bör även hänsyn tas till minskad arbetskapacitet under småbarnsåren.

Bostadsbidrag
Vi anser att bostadsbidraget skall höjas samt en återgång till att räknas efter månadsinkomst och inte efter årsinkomst. Boendekostnaderna ökar mer och mer vilket inte återspeglas i bidragsnivån. Pga situationen på arbetsmarknaden har dessutom många ensamstående föräldrar vikariat, projekt- eller timanställningar vilket skapar oregelbundna inkomster under året. Det nuvaranade bidragssystemet försvårar deras situation ytterligare.

Integritetspolicy gällande enastående föräldrar

Enastående Föräldrar värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Enastående Föräldrar ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Enastående Föräldrar

Varför använder vi dina personuppgifter?
Enastående Föräldrar samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna få nyhetsbrev, lägerutskick, kallelse till möten och information samt kontakta oss.
Som medlem i föreningen använder vi dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto samt för att ge dig relevant kommunikation.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem
• Möjliggöra kontakt till info@enastaendeforaldrar.se
• Ge dig relevant information

Dessutom behandlar Enastående Föräldrar personuppgifter om medlemmar
• Upprätta och hantera ditt medlemskap på hemsidan
• Administrera kontot
• Möjliggöra kommunikation via telefon, e-post och sms

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Enastående Föräldrar samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som medlem:
• Namn på förälder och barn
• Ålder på barn
• E-postadress
• Adress
• Telefonnummer

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Betalning i webshoppen

Föreningen sparar inga betaluppgifter som du anger i samband med köp/betalning på denna site. Alla dessa uppgifter skyddas av vår samarbetspartner Paypal. Vi sparar endast orderinformationen för att kunna tillhandahålla dig den tjänst du köpt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag.
Personuppgifter om dig som är medlem i föreningen sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning.
Om du inte längre vill ha kvar dina uppgifter kan du avregistrera dig genom att skicka ett mail till info@enastaendeforaldrar.se.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
På Enastående Föräldrar hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Dina rättigheter

Registerutdrag
Du har rätt att en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Enastående Föräldrar. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas.

Rättelse av dina personuppgifter
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Enastående Föräldrar kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy
Enastående Föräldrar förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på www.enastaendeforaldrar.se och/eller via e-post.

Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta info@enastaendeforaldrar.se

Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@enastaendeforaldrar.se