Fyll i kontaktformuläret, så kontaktar någon av oss dig så snart vi kan!

Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

Vår adress

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  Göteborg

Ring oss: 0734 – 14 20 70
Email: info@enastaendeforaldrar.se

[{"featureType":"administrative","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"color":"#6a8a91"}]},{"featureType":"administrative.province","elementType":"all","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"administrative.province","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"administrative.province","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"color":"#539173"},{"visibility":"off"}]},{"featureType":"administrative.locality","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"saturation":"-6"},{"lightness":"10"},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"administrative.neighborhood","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"color":"#c2c2c2"}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"lightness":"76"},{"saturation":"-62"},{"gamma":"1"}]},{"featureType":"landscape.man_made","elementType":"all","stylers":[{"lightness":"-3"},{"gamma":"1.00"}]},{"featureType":"landscape.natural.terrain","elementType":"all","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"poi","elementType":"all","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"poi.attraction","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"poi.business","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"on"},{"hue":"#00c2ff"},{"lightness":"23"}]},{"featureType":"poi.government","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"off"},{"color":"#d70707"}]},{"featureType":"poi.medical","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"on"},{"hue":"#00ebff"},{"saturation":"-29"},{"lightness":"43"}]},{"featureType":"poi.park","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#bae5ce"},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"road","elementType":"all","stylers":[{"saturation":-100},{"lightness":45},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"road","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"hue":"#ff0000"}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"all","stylers":[{"visibility":"simplified"}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#b4b4b4"},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"labels.text","stylers":[{"color":"#4e4e4e"}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#d2d2d2"}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"color":"#787878"}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"road.local","elementType":"all","stylers":[{"visibility":"on"}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#d4d4d4"}]},{"featureType":"transit","elementType":"all","stylers":[{"visibility":"simplified"}]},{"featureType":"transit.station.airport","elementType":"labels.icon","stylers":[{"hue":"#0a00ff"},{"saturation":"-77"},{"gamma":"0.57"},{"lightness":"0"}]},{"featureType":"transit.station.rail","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"color":"#43321e"}]},{"featureType":"transit.station.rail","elementType":"labels.icon","stylers":[{"hue":"#ff6c00"},{"lightness":"4"},{"gamma":"0.75"},{"saturation":"-68"}]},{"featureType":"water","elementType":"all","stylers":[{"color":"#eaf6f8"},{"visibility":"on"}]},{"featureType":"water","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#255b5f"},{"saturation":"38"},{"lightness":"29"}]},{"featureType":"water","elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"lightness":"-49"},{"saturation":"-53"},{"gamma":"0.79"}]}]

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

STADGAR 2016-06-06 

§ 1 Firma

Föreningens namn är Enastående Föräldrar.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att bedriva verksamhet som syftar till att stödja och driva opinionsbildning för ensamstående föräldrar och deras barn.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 4 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas ensamstående föräldrar samt stödmedlemmar. Som ensamstående föräldrar räknas boföräldrar samt de som har eller har haft barn boende hos sig minst 40 % under överskådlig tid. Medlem är den som årligen tagit ställning till medlemskap i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning, samt betalat medlemsavgift för innevarande år.

§ 5 Utträde

Utträde ur föreningen ska skriftligen anmälas till styrelsen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6 Uteslutning

Medlem som inte fullgör sina åligganden gentemot föreningen eller eljest uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem kan inte avstängas eller uteslutas ur föreningen av styrelsen utan att ha blivit erbjuden en dokumenterad konflikthantering av en oberoende och professionell konflikthanterare.

§ 7 Budget

Medlemmarna bör senast två veckor före årsmötet få tillgång till styrelsens budgetförslag och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Föreningsstämman utser ordföranden i styrelsen. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra. Styrelseledamot utses av årsmötet tills nästkommande årsmöte. Endast medlem i föreningen kan väljas in i styrelsen. Ingen ekonomiskt ersättning får utbetalas till förtroendevalda utan årsmötesbeslut.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens kassör samt ytterligare en ledamot, var för sig.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 11 Årsredovisning 

Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet avge årsredovisningshandlingar till revisorerna.

§ 12 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska äga rum före mars månads utgång. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Verksamhetsberättelse 5. Ekonomisk berättelse 6. Revisionsberättelse 7. Budget och verksamhetsplan för följande år 8. Ansvarsfrihet för föregående styrelse 9. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter 10. Val av suppleanter 11. Val av revisorer 12. Val av valberedning 13. Motioner 14. Övriga frågor

§ 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas vid det tillfälle och för de ändamål årsmötet i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner nödvändigt eller då uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom 10 dagar från det att styrelsen erhåller begäran enligt första stycket och extra årsmöte ska hållas senast 20 dagar från det att styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

§ 14 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte ska ske per post eller på elektronisk väg, men då alltid senast 4 veckor före ordinarie årsmötet. Icke kvitterad elektronisk post efterföljs av postad kallelse utsänd senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska vara utsänd senast 1 vecka före extra årsmöte. Medlemsmöte ska utlysas senast 14 dagar i förväg. I övrigt hänvisas till § 14 första stycket. Resultatet av valberedningens arbete redovisas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Medlemmarna bör senast två veckor före årsmötet få tillgång till de propositioner och motioner som kommer att tas upp på årsmötet.

§ 15 Överskottsfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska föras i ny räkning.

§ 16 Ändring av stadga

Ändring av stadga ska ske genom enhälligt beslut på ett årsmöte eller genom ¾-majoritetsbeslut på två efter varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan.

§ 17 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska, därav ej annat följer av lagen, föreningens behållna tillgångar tillfalla Social Resursförvaltning eller annan organisation likvärdig Föreningen Enastående Föräldrar. Upplösning av föreningen sker vid enhälligt beslut av de röstande på ett extra eller ordinarie årsmöte.