Föreningen Enastående Föräldrar i Göteborg

- Välkommen till gemenskap med andra ensamstående föräldrar!

 

Enastående Föräldrar
Såggatan 53
414 67  GÖTEBORG

Epost: info@enastaendeforaldrar.se

Direktkontakt

Ordförande: ordforande@enastaendeforaldrar.se

Kassör: kassor@enastaendeforaldrar.se

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

STADGAR 2017-03-26 

§ 1 Firma

Föreningens namn är Enastående Föräldrar.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att bedriva verksamhet som syftar till att stödja och driva opinionsbildning för ensamstående föräldrar och deras barn.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 4 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas ensamstående föräldrar samt stödmedlemmar. Som ensamstående föräldrar räknas förälder till barn som är ogift och inte lever under sambolika förhållanden. Medlem är den som årligen tagit ställning till medlemskap i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning, bor i Göteborg med omnejd samt har betalat medlemsavgift för innevarande år. Som medlem krävs att man ingår i minst en grupp.

§ 5 Utträde

Utträde ur föreningen ska skriftligen anmälas till styrelsen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6 Uteslutning

Medlem som inte fullgör sina åligganden gentemot föreningen eller eljest uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas eller tillfälligt avstängas. Styrelsens beslut om uteslutning kan överprövas av årsmötet.

§ 7 Budget

Medlemmarna bör senast två veckor före årsmötet få tillgång till styrelsens budgetförslag och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Föreningsstämman utser ordföranden i styrelsen. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra. Styrelseledamot utses av årsmötet tills nästkommande årsmöte. Endast medlem i föreningen kan väljas in i styrelsen. Ingen ekonomiskt ersättning får utbetalas till förtroendevalda utan årsmötesbeslut.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens kassör samt ytterligare en ledamot, var för sig.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 11 Årsredovisning 

Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet avge årsredovisningshandlingar till revisorerna.

§ 12 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska äga rum före mars månads utgång. Vid ordinarie årsmöte ska följande paragrafer finnas med på dagordningen:
§ 1 Årsmötets öppnande; § 2 Upprättande av röstlängd, adjungerade och villkor för medverkan; § 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet; § 4 Val av justerare, tillika rösträknare; § 5 Mötets behöriga utlysande; § 6 Dagordningens godkännande; § 7 Verksamhetsberättelse; § 8 Ekonomisk berättelse inkl. bokslut; § 9 Revisionsberättelse; § 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse; § 11 Medlemsavgift för nästa kalenderår; § 12 Verksamhetsplan med tillhörande budget; § 13 Val av styrelseordförande; § 14 Val av övriga styrelseledamöter samt ev. suppleanter; § 15 Val av revisorer; § 16 Val av valberedning; § 17 Motioner och propositioner; § 18 Övriga frågor; § 19 Årsmötets avslutande.

§ 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas vid det tillfälle och för de ändamål årsmötet i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner nödvändigt eller då uppgivet ändamål påfordras av en revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom 10 dagar från det att styrelsen erhåller begäran enligt första stycket och extra årsmöte ska hållas senast 20 dagar från det att styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

§ 14 Kallelser och information till möten

Ordinarie årsmöte:
Kallelse med dagordning skickas via e-mail till medlemmarna senast fyra veckor före mötet, samt annonseras på vår hemsida.
Senast fyra veckor före mötet bör medlemmarnas motioner ha inkommit till Styrelsen.
Senast två veckor före mötet bör medlemmarna få tillgång till Verksamhetsplan, Budget, de motioner som inkommit samt styrelsens propositioner.
Resultatet av Valberedningens arbete redovisas till styrelsen senast två veckor i förväg.

Extra årsmöte:
Kallelse med fastställd dagordning skickas via e-mail till medlemmarna senast en vecka före mötet.

Medlemsmöte:
ska utlysas senast två veckor före mötet.

§ 15 Överskottsfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska föras i ny räkning.

§ 16 Ändring av stadga

Ändring av stadga ska ske genom enhälligt beslut på ett årsmöte eller genom ¾-majoritetsbeslut på två efter varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan.

§ 17 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska, därav ej annat följer av lagen, föreningens behållna tillgångar tillfalla Social Resursförvaltning eller annan organisation likvärdig Föreningen Enastående Föräldrar. Upplösning av föreningen sker vid enhälligt beslut av de röstande på ett extra eller ordinarie årsmöte.